The Passion 2024

“The Passion” in Gummaruskerk Steenbergen

Op zondagmiddag 24 maart 2024 wordt in de Gummaruskerk in Steenbergen “The Passion” opgevoerd. Er wordt een eigentijdse versie van het lijdensverhaal van Jezus vertelt, afgewisseld met hedendaagse (christelijke) liederen door het Dutch Christian Choir uit Roosendaal.
Tijdens het concert wordt het vier meter hoge Nederlandse Wereldjongerendagen (WJD) kruis op bijzondere wijze binnengedragen. Het concert begint om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur is de kerk open. De toegang is gratis, aan het einde van het concert is er een collecte voor de onkosten.
Er is na afloop ook gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van koffie of thee. Het is een mooie voorbereiding op Pasen!

Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Rond Oud- en Nieuwjaar wensen we elkaar veel geluk, voorspoed en gezondheid toe. Ook in de kerken doen we dat. We verbinden die wensen steeds met het vragen aan God om zijn zegen over het nieuwe jaar. De zegenbede die de kerk kent aan het begin van het burgerlijk jaar wordt vaak door de voorganger aan het einde van de viering op 1 januari gebruikt: ‘God, de bron en oorsprong van alle zegen, schenke u zijn genade, verlene u zegen in overvloed en zij u dit gehele jaar nabij met zijn hulp en bescherming. Hij beware het geloof in u ongerept. Hij geve u hoop en geduld en een liefde die stand houdt ten einde toe. Hij zegene onze dagen en ons werk met zijn vrede, Hij verhore onze gebeden, hier en overal, en geleide ons tot het eeuwig leven. Zegene u de almachtige God,Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.’ Om die zegen bid ik en ook mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, en het parochiebestuur van de Sint Anna- en Sint Christoffelparochie wens ik u als parochianen en alle mensen die dit lezen Gods zegen toe in 2024. Tevens dank ik hartelijk, mede namens de reeds genoemde personen, allen die op wat voor manier dan ook onze parochies ondersteund hebben in het afgelopen jaar. Zo konden we mede dankzij u kerk zijn.
 
pastoor Hans de Kort

Kerstfeest 2023

Kerstfeest 2023

Wanneer ik uit mijn raam naar buiten kijk, is koning winter nog ver te zoeken. De polders waar ik doorheen rij zijn bezaaid met grote plassen. Het valt niet mee om tussen al die nattigheid de kerstgedachte te zoeken. Toch zijn de winkelstraten wederom prachtig versierd en in mijn straat zie ik volop kerstverlichting.

In onze kerken zijn de kerststallen weer tevoorschijn gehaald. Vele vrijwilligers zijn hard aan het werk om straks het feest van Kerstmis te kunnen vieren. Overal is er wel iets bijzonders te zien. De gebouwen wordt nog eens extra opgepoetst en de bloemen- en kerstgroepen zijn druk in de weer om met dennengroen en bloemen de kerkgebouwen prachtig te versieren. En ook de koren zijn druk aan het repeteren om samen de kerstliederen in te studeren. Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Op woensdag 13 december 2023 hebben we in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom een lantaarn met daarin het licht ontvangen dat in de geboorteplaats van Jezus was ontstoken en dat via mensen in allerlei landen doorgegeven is. We hebben dit kaarslicht overgebracht naar onze parochie waar het daar met Kerstmis zal branden in onze kerken. We mogen onszelf warmen aan dit licht van Christus, Gods Zoon, die liefde, vergeving en (eeuwig) leven wil schenken aan alle mensen van goede wil. We proberen zelf in ons eigen leven dit licht van Christus, dit vredeslicht, te verspreiden en zo dragers van het Licht te zijn. In de adventstijd hebben we u als parochianen uitgenodigd om houdbare voedingsmiddelen en schoonmaakmiddelen in te zamelen bij onze kerken voor de voedselbank. Dit kan nog tot en met zondag 17 december 2023. Een actie die goed past bij het Licht dat we als kerk proberen te zijn, ook in onze eigen omgeving. We nodigen u uit voor de kerstvieringen. Ik wens u en uw dierbaren alvast, mede namens pastoraal werkster Lenie Robijn, pater Bertus van Schaik, de PKC’s en het Sint Annaparochiebestuur een zalig Kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

pastoor Hans de Kort

Waarom vieren we advent?

Waarom vieren we advent?

De vier weken van de Advent staan in het teken van verwachting en voorbereiding op de komst van de Heer. Maar tijdens de adventsperiode bereiden we ons niet alleen voor op de geboorte van het Kind. De advent bereidt voor op alle wijzen van Jezus’ komen: zijn geboorte als een klein en kwetsbaar Kind; zijn voortdurend komen als de Verrezene wanneer mensen hun hart openen voor Hem en tenslotte wanneer de tijden vol zullen zijn Jezus komst in grote heerlijkheid.

In de liturgie van deze periode zijn veel lezingen gekozen uit de boeken van de profeten. Vooral de profeet Jesaja komt aan het woord. De teksten van Jesaja moedigen ons aan om onze aandacht te richten op God, om alles op te tillen wat met Hem van doen heeft en alles in te leveren wat ons van Hem afhoudt. Niet onszelf in de aanval gooien wanneer we ons gekwetst voelen, maar het zwaard laten omsmeden tot een werktuig waarmee goed werk te verrichten is.

Lees meer…

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Inzamelingsactie voor Voedselbank Goed Ontmoet

Van zaterdag 2 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023 zamelen de vier kerken van de Sint Annaparochie producten in voor Voedselbank Goed Ontmoet, uitgiftepunt Gemeente Steenbergen.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kunnen voorafgaand aan de vieringen of tijdens de openstelling van de kerken de producten worden ingeleverd in de kratten of dozen achterin de kerken. Er mogen alleen houdbare producten worden ingeleverd, zoals: koffie en thee, broodbeleg in pot of pak, macaroni en spaghetti, rijst, aardappelpuree, maaltijdsoepen, wasmiddelen, tandpasta, shampoo, wc-papier en schoonmaakmiddelen.

De ingeleverde producten worden voor de kerstdagen overhandigd aan Voedselbank Goed Ontmoet, zodat zij bij het uitgiftepunt voor de Gemeente Steenbergen (het Cromwiel in Steenbergen) extra feestelijke voedselpakketten kunnen uitgeven.

Helpt u ons mee?

Pastoraal woord

Pastoraal woord

In het weekend van 2 en 3 december beginnen we aan de Advent. We leven toe naar de komst van Christus wiens geboorte we gaan vieren. Komend weekend mogen we ook vieren dat de Vredeskerk 55 jaar bestaat in een feestelijke Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. We zijn dankbaar dat we al zovele jaren kerk kunnen zijn op die plaats. We zijn dankbaar naar al degenen toe die in die 55 jaar de kerk als geloofsgemeenschap op wat voor manier dan ook hebben ondersteund en opgebouwd als kerkganger, als vrijwilliger, als (financieel) meelevende en biddende parochiaan. We feliciteren de geloofsgemeenschap van de Vredeskerk met dit jubileum.

Er komt in dit weekend ook een voor velen van ons onbekende priester de eucharistie vieren in onze parochies. Het gaat om pastoor Frans Verheije (zie foto) die tot voor kort pastoor was in Wouw e.o. en die met emeritaat is gegaan. Hij heeft bij zijn emeritaat al meteen aangegeven dat hij graag in de buurt van Roosendaal waar hij woont, de parochies wil helpen door voor te gaan in eucharistievieringen. We zijn hem hier dankbaar voor. We hebben met hem afgesproken dat hij het eerste weekend van de maand zal voorgaan in twee vieringen op zaterdagavond en in één op zondagmorgen. Ook is hij beschikbaar voor vieringen op de tweede zaterdag van de maand.

pastoor Hans de Kort

55 jaar Vredeskerk

55 jaar Vredeskerk

Toen in de jaren ’60 een hele nieuwe wijk in het zuiden van Steenbergen werd gebouwd verrezen er ook winkels op het Floraplein, en in de jaren zeventig de Gummarusschool. De bewoners van deze nieuwe wijk wilde ook graag een eigen kerk in hun wijk. In 1967 wordt Steenbergen-Zuid een rectoraat horende bij de parochie van de H. Cornelius.

De eerste vieringen vinden vanaf 20 januari 1968 plaats in de aula van de LTS aan de Molenweg. Het toenmalig parochiebestuur geeft echter niet op en blijft zoeken naar de mogelijkheden voor een eigen kerkgebouw. Men vindt in Geertruidenberg een “overbodige hulpkerk”. Deze wordt met vereende krachten naar Steenbergen vervoerd en weer opgebouwd. Op 1 december 1968 zegent deken F. Bastiansen de Vredeskerk in.

Dit heugelijke feit wordt op zaterdag 2 december 2023 herdacht met een feestelijke eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort. Een koor bestaande uit koorleden vanuit alle parochiekernen binnen de Sint Annaparochie o.l.v. Martien van Gaans en Patrick Goverde op orgel verzorgt de muzikale invulling.

Na deze viering is het koffiedrinken in de aula van de Gummarusschool. Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De film die gemaakt is bij het 25-jarig bestaan van de Vredeskerk wordt ook vertoond.

Bouwen aan het Rijk Gods

Bouwen aan het Rijk Gods

Nog maar een paar dagen en we vieren het einde van het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning. De vieringen in de maand november hebben een dringende boodschap: Heb je gezorgd voor kwetsbaren? Heb je omgezien naar mensen die hulp nodig hebben? Deze week lazen we in de zondagsliturgie de tekst over de talenten (Matteüs 25,14-30). Kort samengevat: een man gaat voor een lange tijd naar het buitenland. Hij roept drie dienaars bij zich en vertrouwt hun drie bedragen toe: de eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede drie en de derde één talent. Goed om te weten dat in de Joodse samenleving van destijds een talent een enorme grote som geld vertegenwoordigde. De eerste twee dienaars weten het bedrag te verdubbelen, maar de derde dienaar stopt uit angst voor zijn heer het geld in de grond. Lees meer…

Verkoop Anna-kaarsen voor eigen parochie

Verkoop Anna-kaarsen voor eigen parochie

De komende tijd is een mooie kaars van de heilige Anna, de patroonheilige van onze parochie, te koop. De kaars is ongeveer 25 cm hoog en kost € 20. Hiervan gaat € 3 naar onze parochie, voor de instandhouding van het pastorale werk in onze parochie. De kaars wordt geleverd met een kaartje waarop een korte uitleg over Anna staat.

Anna is de moeder van Maria. Ze wordt aangeroepen door vrouwen die graag zwanger willen worden en voor een vruchtbaar huwelijk. De kaars is daarom een mooi geschenk bij zwangerschappen/geboorten of een huwelijk. Het is ook uitermate geschikt als cadeau bij de komende feestdagen.

Voor meer informatie en het bestellen van de kaars kunt u terecht bij Patrick Goverde, via telefoonnummer 06-25358468 of via e-mail patrickgoverde@ziggo.nl. De kaars zal ook te koop zijn op de kerstmarkt in de Gummaruskerk op zondag 17 december 2023. Er zijn dan ook mooie kaarsen van Maria van de Wonderdadige medaille, een zwangere Maria en Antonius te koop.