O.L.V. ten Hemelopneming

 

 

 

 

Kern OLV ten Hemelopneming

8 November is de kerk O.L.V. ten Hemelopneming gesloten na de viering van 17.00 uur.
De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Contactpersonen zijn:

dhr. L. Heijnen;  begraven, urn bijzetting, as verstrooiing     tel: 0167 566166
dhr. W. Goderie;  administratie   tel: 06 53362467

Historische schets van de parochiekern OLV ten Hemelopneming in de Heen, gemeente Steenbergen.

Vanaf de stichting van het dorp vielen de katholieke inwoners van De Heen onder de H. Gummarusparochie van Steenbergen. De afstand van De Heen naar Steenbergen was te voet best wel een eind. Daarom groeide onder de inwoners van De Heen geleidelijk aan het verlangen om een eigen kerkgebouw te krijgen in het dorp.
In 1837 werd daarom een huis-aan-huis collecte gehouden bij de ongeveer 320 katholieke inwoners van De Heen. Uit deze collecte bleek dat de mensen zeer veel voor een eigen kerkgebouw over hadden. Er werd namelijk 1910 gulden opgehaald, voor die tijd een groot bedrag. In april 1837 begon men reeds aan de bouw van een kapel en deze werd reeds op 5 december van hetzelfde jaar ingewijd door Mgr. van Hooydonk. De kerkdiensten werden verzorgd door een kapelaan van de parochie in Steenbergen.

De bewoners van De Heen hadden zelf het initiatief genomen voor de bouw van de kapel, hadden zelf de bouwkosten op zich genomen en hadden ook de aankleding betaald. Ze hadden ook broederschappen opgericht en uit alles bleek al snel dat De Heen klaar was om een eigen RK parochie te krijgen.

In 1847 was de parochie een feit. In dat jaar verhief mgr. Van Hooydonk de kapel tot parochiekerk en wijdde hij de parochie toe aan Maria die ten hemel is opgenomen. Zo kwam het dus dat de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is gaan heten.

1847 – 1879 Pastoor Floren
Caspar Ludovicus Adrianus Floren was de eerste pastoor van De Heen. Hij begon op 1 juli 1847. Een pastorie had hij nog niet tot zijn beschikking, want die moest nog gebouwd worden. De nieuwe pastoor woonde zo lang op kamers bij een parochiaan. Pastoor Floren stak veel tijd in het geestelijk en materieel welzijn van de parochie.
In 1865 werd een stuk grond gekocht om een begraafplaats aan te leggen. De begraafplaats die toen werd aangelegd bestaat nog steeds en is in al die jaren haast niet veranderd. In 1874 werd een lijkenhuisje op het kerkhof gebouwd en ook dit staat er nog steeds.
Pastoor Floren bleef tot zijn dood aan als pastoor in De Heen. In 1879 stierf hij op 78 jarige leeftijd.

1879 – 1892 Pastoor Van Genk
In 1883, stelde pastoor Van Genk voor om een nieuwe kerk te bouwen. De kerk die er toen stond werd te klein en er waren een paar stevige onderhoudswerken op komst die grote onkosten met zich mee zouden brengen. Het kerkbestuur kon dus óf investeren in een verouderde te kleine kerk óf een hele nieuwe bouwen. Gekozen werd voor het laatste. Architect P. van Genk uit Leur werd dezelfde vergadering nog aangewezen als architect voor de te bouwen nieuwe kerk. P. van Genk was een broer van pastoor Van Genk.
De aannemer Gijsbertus de Mooy bouwde de kerk voor 14.476 gulden. Zaterdag 9 augustus metselde pastoor Van Genk de eerste steen in. Nog geen jaar later, op 10 maart 1885 was de nieuwe kerk al klaar en werd hij ingezegend door de deken van Steenbergen. Veel van het interieur werd geschonken door vermogende parochianen. In de winter van 1887 – 1888 beschilderden schilders uit Antwerpen het priesterkoor.
Pastoor van Genk verliet in 1892 De Heen. Hij werd in datzelfde jaar namelijk benoemd tot pastoor van Kruisland.

1892 – 1900 Pastoor Kriellaars
De opvolger van pastoor Van Genk werd pastoor Kriellaars. Naar het schijnt is de schrijver A.M. de Jong een tijdje misdienaar geweest bij pastoor Kriellaars. A.M. de Jong werd geboren in Nieuw-Vossemeer, maar als kind heeft hij ook bijna twee jaar in De Heen gewoond. De Jong is met name bekend geworden door de reeks ‘Merijntje Gijzen’s Jeugd’. Deze reeks is in de jaren 70 van de vorige eeuw verfilmd. Veel werd op locatie gefilmd in De Heen, namelijk bij het Benedensas.
In 1897 bestond de parochie 50 jaar. Om dit te vieren hield de parochie een collecte voor een nieuwe kruisweg. De parochianen brachten 1100 Gulden bijeen, zodat aan de firma Scheen uit Roermond de opdracht gegeven kon worden om de 14 staties van de kruisweg te schilderen. Daarnaast hield men vanwege het 50-jarig bestaan vier dagen geestelijke oefeningen onder leiding van twee kapucijnen. Deze retraite sloot men af met een plechtige zegening en ophanging van de nieuwe kruiswegstaties.
Pastoor Kriellaars kreeg in 1900 een nieuwe benoeming in Hoevenen

1916 – 1939 Pastoor Smoor Eind januari 1916 werd B.A. Smoor geïnstalleerd als nieuwe pastoor van De Heen. In 1924 bestonden er verbouwingsplannen voor de kerk. In februari 1929 liep het dorp uit om bisschop Hopmans te onthalen. De bisschop kwam naar De Heen om de kerk te consacreren. Kennelijk was dit nog niet gebeurd.
Negen jaar later, in 1938 was er weer wat te vieren. De Heen kende in dat jaar namelijk 100 jaar een zelfstandige geloofsgemeenschap. Het eeuwfeest werd aangegrepen om de armenbanken te vervangen. Armenbanken zijn smalle banken zonder rugleuning waarop de armen de H. Mis konden bijwonen. Gelukkig kwamen er dus voor deze mensen ook comfortabelere banken.|Een jaar later was het al weer feest. Nu werd het 40-jarig priesterfeest van pastoor Smoor groots gevierd. De pastoor kreeg een kruisbeeld dat vervaardigd was door het kunstatelier Cuypers uit Roermond. Het feest was een gepast afscheid voor pastoor Smoor. In september 1939 vertrok hij namelijk naar het gasthuis in Oudenbosch.

 

Pastoor De Cock 1939 – 1950
De oorlogsjaren brachten vooral praktische problemen met zich mee. In de wintertijd moesten bijvoorbeeld de ramen verduisterd worden en daardoor moesten kerkdiensten wat vroeger of later beginnen. In 1943 werd de kerkklok geroofd, maar meteen werd een nieuwe besteld. In november 1944 werd De Heen weer bevrijd.
Op 6 juli 1947 vierde de parochie haar 100-jarig bestaan. De vicaris-generaal van het bisdom droeg een speciale hoogmis op en ‘s-middags was er lof met een processie.
In februari 1950 werd pastoor De Cock benoemd tot pastoor van Halsteren.

 

 

 

Pastoor Vermeulen 1950 – 1959
De 11e pastoor van De Heen werd pastoor Vermeulen. Hij trad aan op de dag van het afscheid van zijn voorganger, op 17 februari 1950. Al tijden was men van plan om de kerk te vergroten en de nieuwe pastoor besloot er werk van te maken. In het najaar van 1951 kon men beginnen met het aanpassen van het priesterkoor, de sacristie, en bijsacristie en men bouwde een kinderkapel. De kerk kreeg bij de verbouwing een nieuw altaar. Dit altaar was gedeeltelijk betaald met de giften die vanwege het zilveren priesterfeest van pastoor Vermeulen aan hem waren geschonken. Zes nieuwe kandelaars werden op het nieuwe altaar geplaatst. Deze kandelaars staan nog steeds op het priesterkoor. Bij de verbouwing kreeg de kerk ook nieuwe glas-in-lood ramen.
De bisschop benoemde pastoor Vermeulen in 1959 tot pastoor van Bavel.

Pastoor Wijnen 1959 – 1973
De nieuwe pastoor, pastoor Wijnen werd op 6 februari 1959 in De Heen ingehaald. Ongeveer een jaar later, in februari 1960 werd er een Parochiemissie gehouden in De Heen. De paters Capucijnen verzorgden de oefeningen. De opkomst was hoog en men deed ijverig mee.
Van 1962 tot 1965 werd in Rome het Tweede Vaticaans Concilie gehouden. Tijdens het concilie kwam als een van de eerste het document over de liturgie, Sacrosanctum Concilium uit. Dit document gaf o.a. aan dat er een liturgische vernieuwing moest plaatsvinden en het stond het gebruik van de landstaal toe tijdens de Heilige Mis. De vernieuwingen moesten door een commissie nog worden uitgewerkt, maar in Nederland had men erg weinig geduld. Zo kwam het ook dat pastoor Wijnen reeds in 1964 begon met het introduceren van het Nederlands tijdens de Heilige Mis.
De ingrijpende veranderingen in de jaren 60 hadden ook hun weerslag op de interieurs van de kerken. Het waren jaren waarin de zogenaamde Tweede Beeldenstorm als een wervelwind door de kerken trok. Jammer genoeg trok deze ook door het kerkje van De Heen. Het altaar werd afgebroken, beelden, kruiswegstaties en preekstoel werden opgeruimd en ook de communiebanken verdwenen uit de kerk. Het afgebroken altaar werd in kleinere vorm weer opgebouwd, zodat de priester met de rug naar het tabernakel de Heilige Mis kon vieren.
Pastoor Wijnen was de laatste eigen pastoor van de parochie De Heen. In slechts een paar jaar tijd was het aantal kerkbezoekers in De Heen teruggelopen van 78,1% in 1968 tot 53,9% in 1972. Pastoor Wijnen had een zeer loyale pastorale instelling en houding. Vanwege gezondheidsredenen moest hij in 1973 afscheid nemen als pastoor. Hij nam daarna zijn intrek in een bejaardenwoning in Steenbergen.

Pastoor A. van Oeffelen SCJ 1973 – 1982
Pastoor Van Oeffelen was de eerste reguliere priester in de parochie De Heen. Hij is namelijk een pater van het Heilig Hart. De pastoor kreeg een tweevoudige aanstelling. Hij moest het godsdienstonderwijs verzorgen op de lagere scholen van de regio en hij werd pastoor van de parochie De Heen. In 1977 werd hij van zijn onderwijstaak ontheven maar toen kreeg hij er de parochie Welberg bij. Pastoor Van Oeffelen ging in Steenbergen wonen. Pastoor Van Oeffelen was zeer bedreven in het doen van huisbezoeken en bij verjaardagen van parochianen was hij heel attent. Hij stuurde namelijk altijd een felicitatiekaart en dit werd zeer gewaardeerd. Pastoor Van Oeffelen vertrok in 1982 naar Den Haag.

Eerste communieviering in 1977 met in het midden pastoor Van Oeffelen.|
Zoals u ziet: een viering met een sterke nadruk op de Eucharistie als maaltijd. Deze foto is typisch voor de Nederlandse kerk in de jaren 70.

Pastoor G. van Schaik SCJ 1982 – 2005
De opvolger voor pastoor Van Oeffelen werd in de buurt gevonden. Sinds 1973 was pastoor Van Schaik pastoor in Nieuw-Vossemeer. Vanaf 1982 kreeg hij de parochie De Heen erbij.
Drie jaar na zijn aanstelling vond er een groot jubileum plaats: het 100-jarig bestaan van de kerk. Het werd groots gevierd. De parochie kwam in de jaren dat pastoor Van Schaik pastoor was voor enkele grote onkosten te staan. Zo waaide in 1990 bij een storm bijna de complete toren van de kerk af. De toren moest hersteld worden en werd daarom gedemonteerd en later weer op zijn plaats teruggezet. Een paar jaar later moest bijna het gehele dak vervangen worden. De kosten daarvan waren meer dan 100.000 euro. Een zeer gulle, anonieme gever nam gelukkig een groot deel van het bedrag voor zijn of haar rekening, zodat ook het dak kon worden hersteld.
Pastoor Van Schaik vierde twee jubilea in De Heen. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum schonk de parochie hem een houten beeld van de Zeeuws-Vlaamse priester en kunstenaar Omer Gielliet. In 2004 vierde de pater Van Schaik zijn 40-jarig priesterjubileum. Voor deze gelegenheid werd de kerk nog eens opgeschilderd. Dat was hard nodig want dat was voor het laatst in 1978 gedaan. De pastoor kreeg namens de parochie nogmaals werken van Omer Gielliet. Er kwamen een nieuwe Ambo en nieuwe kruiswegstaties. Kenmerkend voor het werk van Gielliet is het gebruik van grillige vormen van gebruikt hout.
In 2005 ging pastoor Van Schaik met emeritaat. Hij bleef echter in de pastorie van de kerk in Nieuw-Vossemeer wonen en hij celebreert vaak de H. Mis in De Heen. Ook besteed hij veel aandacht aan het bezoeken van zieken.

Pastoor H. van Geel 2005 – 8 november 2014
Bij het aantreden van pastoor Van Geel werd De Heen opgenomen in de regio Steenbergen. De bedoeling is dat de parochies in de regio steeds meer gaan samenwerken. Door het teruglopend aantal gelovigen en het aantal priesters is samenwerking onvermijdelijk. Laten we hopen dat in De Heen in de toekomst met regelmaat het H. Misoffer opgedragen kan blijven worden. Aan de nieuwe pastoor zal het niet liggen. Met veel inzet is hij aan zijn niet geringe taak begonnen. In De Heen heeft hij al wat plannen gemaakt om de kerk te veranderen. Rechts van het priesterkoor is sinds kort een doopkapel en rechts achterin de kerk gaat het Mariabeeld van Fatima weer een plaats krijgen in de Fatimakapel.

Sluiting van de kerk 8 november 2014.
8 November is de kerk O.L.V. ten Hemelopneming gesloten na de viering van 17.00 uur. Het pastoraal team is voorgegaan in deze viering samen met Vicaris Paul Verbeek. Het was een warme maar emotionele viering. Gelukkig blijft de kerk behouden, deze is gekocht door een particulier die hem wil gebruiken voor sociale activiteiten.

Bekijk hier de foto’s van de slotviering