Caritas

De Caritasinstelling van de RK Sint Annaparochie in Steenbergen

1. Binnen onder andere bisdom Breda bestaat een Caritasinstelling.
Caritas is latijn voor: naastenliefde.
Formeel is Caritas een instelling, met een eigen bestuur, binnen de parochie met als doel Solidariteit met de mensen in nood handen en voeten te geven en deze solidariteit te stimuleren in de parochiekernen. Caritas werkt vanuit een christelijke inspiratie. Naar het voorbeeld van Jezus streeft zij naar een samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens.

De RK Sint Annaparochie telt tegenwoordig formeel nog één parochie, met een aantal PKC’s. Binnen het Bisdom Breda zijn er 28 Caritasinstellingen actief.
Reeds voor het samengaan tot één parochie -in 2002- waren de Caritasinstellingen van De Heen; Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg en Steenbergen al overeengekomen om tot een Interparochiële Caritasinstelling te komen.

Hiervoor was o.a. nog sprake van de R.K. Armen van de Parochie van de H. Gummarus. Het besluit tot samenvoeging werd genomen op 25-4-2002; de akte ervan werd gepasseerd op 29-11-2002.

De instelling van de R.K. Parochie van Sint Anna vond plaats op 9 december 2010; warbij ook de Caritasinstelling werd ingesteld van de nieuwe parochie. Een Caritasinstelling heeft zich ook aan regels te houden, deze staan beschreven in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter) parochiële caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie”; laatstelijk in augustus 2006 werd dit aangepast.

Zo moet de Caritasinstelling de begroting ter goedkeuring voorleggen aan het bisdom; hetzelfde gebeurt met de jaarrekening. Zo werden -in de laatst gehouden vergadering van het Caritas-bestuur de begroting 2023 en de jaarrekening 2022 vastgesteld. Deze worden vervolgens ingezonden naar het Bisdom Breda, en na plaatsgevonden
controle daar, wordrt goedkeuring ervan ingewacht.

2. Historie
Wie gaat zoeken in archieven komt ook zaken tegen van voorgangers van de huidige Caritas; zo is er nog een fundatieboek van de RK Catholijke Arme van Steenbergen, dit begint in 1792. Hiervoor, in 1782, was er sprake van een legaat van een pastoor J.J. Vlamincx, en bestond uit zekere inkomsten uit goederen in Princenhage.

De voorgangers werden mede gevoed door giften; dit konden zijn giften in geld, bijvoorbeeld een fundatie, maar ook werden er onroerende goederen
geschonken, zoals landbouwgronden.  Dit gebeurde ook via testament.

3. Sociale Taak
Caritas heeft in de gemeenschap een duidelijk sociale taak. De taak van de overheid is hierbij in de loop van vele jaren ook verder ontwikkeld. Over de taak -en de invulling- was men het niet altijd eens.

In het van toepassing zijnde Reglement wordt Caritas als volgt omschreven: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij
te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”

Binnen onze Caritasinstelling wordt dit benaderd dat “iedereen moet kunnen blijven eten”. Het betalen van bijvoorbeeld een huurachterstand valt hier niet onder.

4. Welke Inkomsten heeft Caritas?
Door de ontwikkeling in vroeger jaren, hoe de huidige Caritas is geworden wie
we nu zijn, zijn de inkomsten in grote lijnen als volgt in te delen:
1. inkomsten uit onroerende goederen(minus lasten)
2. inkomsten uit beleggingen en
3. inkomsten uit collectes.

5. Waar gaat het geld van Caritas naar toe?
a.
Op grond van de door het bisdom bepaalde regelingen, gaat van onze Caritas-instelling globaal 40% naar het bisdom; het geld wordt besteed aan projecten rond Caritas.
(in vroeger jaren was er per dekenaat iemand met een speciale taak hiervoor; deze zijn er niet meer, en de invulling van noodzakelijke projecten is in deze structuur gegoten)
De afdracht aan het Bisdom tracht men mede te sturen door de vergoeding van gelden, die via het bisdom belegd worden door onder andere de Caritasinstellingen.
De afdracht is gebaseerd op een -jaarlijks- te bepalen percentage van het aanwezige vermogen.

b. Formeel is er elke maand een Caritas-collecte. Jaarlijks wordt – mede op voordracht van het Bisdom- een collecteschema bepaald, mede in overleg met het Parochie-bestuur.

De uitgaven betreffen:
1. afdracht Bisdom t.b.v. Diaconaal onderst. Werk
2. doorbetaling collectes collectes voor derden
3. eigen samenleving
4. dag voor zieken en ouderen
5. activiteiten binnen parochies en hulp
6. bijdrage chrismaviering
7. kerkelijke noden buiten Nederland
8. afdracht aan Raad voor Diakonie
9. porti; abonnementen;attenties; vergaderkosten etc.

Uit een eventueel overschot worden bijdragen gegeven aan  b.v. Egidisugroep; St. Vrienden Vrijwilligers Terminale Zorg; bijdrage Paters en Broeders, afkomstig uit Steenbergen. Het resterend bedrag wordt gereserveerd voor toekomstige noodzakelijke ondersteuning.

6. Bijzondere activiteiten.
De jaarlijkse ontmoetingsdag zijn speciaal bestemd voor mensen die bij de kerk betrokken zijn en in nood verkeren. Hierbij wordt gedacht aan rouwenden, gehandicapten en mensen, die in de brede zin van het woord, hebben geleden. Die dag is er ook voor gescheiden mensen, mensen die langdurig thuis/werkloos zijn etc.
De jaarlijkse Egidius-dag vindt plaats rond Kerstmis; waarbij dan oog is voor hen die de dagen anders echt alleen zijn.

7. Aanvragen om hulp.
Door de jaren heen, is er sprake van een steeds geringer aantal verzoeken om hulp. Vanuit de Caritas is er wel contact met de Voedselbank, voor de regio Steenbergen.
Verzoeken komen meer en meer van/via maatschappelijke instellingen, ten behoeve van vragen -voor bijzondere zaken- van cliënten. Vanuit onze Caritas instelling is er ook contact met onder andere het RK Weeshuis, waarbij soms samen/in overleg vragen worden opgevangen.

8. email: secretariaatrkcaritassteenbergen@ziggo.nl