Vredeskerk

Kern Vredeskerk

Hier vindt u informatie over de kern Vredeskerk
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

  1. De contact gegevens.
  2. De kerkberichten, met informatie over de komende viering.
  3. Actuele informatie
  4. Vrijwilligers.
  5. Bestuur parochiekern
  6. Begraafplaats
  7. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie.

De contactgegevens:
Vredeskerk, Magnoliastraat 18, 4651 LD Steenbergen.
Iedere zaterdag om 19.00 uur een eucharistie- of woord-communieviering in de kerk, op de woensdagochtend om 9.30 uur ook in de kerk gedurende de zomerperiode.

– Contactpersoon: Petra Geers, Anjerstraat 6, 4651 MJ Steenbergen tel: 0167-565994, e-mailadres: petrageers@hotmail.nl
– Misintenties kunt u opgeven bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2, 4651 KH Steenbergen, tel: 0167-565612, e-mailadres: r.gelten@home.nl of via dit on-line misintentieformulier

De Kerkberichten:

Woensdag 20 September 9.30 uur Woord-Communieviering Past.w Lenie Robijn.

Zaterdag 23 September einde van de Vredesweek om 19.00 uur Vredesviering/ Woord-Communieviering Past. w . Lenie Robijn, met gebed en zang staan we stil bij de (on) vrede in de wereld. Muzikale invulling het koor “En Toch” o.l.v. Martien van Gaans. Wij gedenken: Piet en Corry Vriens – van Merrienboer, Siem en Joke Boyen Raadsen, Jos van Ham voor wie het jaargetijde en overleden familieleden. Extra collecte voor vredesbeweging Pax.

Woensdag 27 September 9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor Hans de Kort.

Secretariaat Vredeskerk: Petra Geers 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Actuele informatie:

Zaterdag 7 Oktober is de halfjaarlijkse boekenmarkt van 11.00 -15.00 uur in de Vredeskerk.

Wilt u boeken inleveren voor deze boekenmarkt, dit kan op de maandagochtend van 18 en 25 September en ook op maandagochtend 2 Oktober tussen half 10 en half 12 in de Vonk. Op Donderdagavond 5 Oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om op deze datums langs te komen neem dan contact op met Petra Geers 0167-565994 of via petrageers@hotmail.nl 

Nieuwe piano:

Mede door de opbrengst van de boekenmarkt en een legaat wat we hebben mogen ontvangen heeft de PKC van de Vredeskerk een nieuwe piano kunnen kopen.

Op zaterdag 1 Juli was het de eer aan Patrick Goverde (die ook de aankoop heeft geregeld) om voor het eerst de piano te bespelen.  Het klonk uitstekend!!!!!

 

Vrijwilligers:
Een parochiekern kan niet functioneren zonder vrijwilligers.
Hieronder vindt u de contactpersonen van de diverse werkgroepen:

Actie Kerkbalans: Nicole Bruynseels tel. 0167-566265 arco.akkermans@ziggo.nl
Bloemversieringen: Ingrid v.d. Weegen, tel. 0167-567605 famvanderweegen@kpnmail.nl
Kosters: Toos van der Linden tel. 0167-566312 toosenpietvanderlinden@home.nl
Lectoren: Will van Eekelen, tel. 0167-565025 wveekelen@live.nl
Misdienaars: Loretta van Fessem tel. 0167-562191 fessemfam@home.nl
Onderhoud: Jan Bruynseels, tel. 0167-564119 janbruynseels@home.nl
Uitvaart-coördinator: Adriënne van Ham, tel. 0167-565853 ahmvanham@home.nl
Parochieblad “Samenkomst”: Petra Geers, tel. 0167-565994 petrageers@hotmail.nl

Bestuur Parochiekern:
Voorzitter: Jan Bruynseels
Secretaris: Petra Geers
Kasbeheerder: Rina Gelten
Notulist: Loretta van Fessem
Toos v.d. Linden
Adriënne van Ham

Begraafplaats:
Locatie: Nassaulaan 33, 4651 AA Steenbergen
Contactpersoon: A. v.d. Par tel. 0167-564134, vanaf 1 juli 2023 Rutger de Nooij tel. 0167-542254, mobiel 06-42294746

De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:
Al in 1954 maakte de gemeente Steenbergen een nieuw uitbreidingsplan ten zuiden van de Molenweg met een eigen centrum het Floraplein. In dat centrum werden in 1960 een aantal winkels gerealiseerd, maar de eveneens daar gedachte basisschool en kerk kregen uiteindelijk een plaats iets verderop in de wijk en wel in de Magnoliastraat.

In 1967 krijgt de nieuwe wijk – Steenbergen Zuid – al zoveel inwoners en allure, dat er behoefte ontstaat aan een eigen kerkgemeenschap en een eigen kerkgebouw. Op 20 Januari 1968 wordt de H. mis al opgedragen in de aula van de L.T.S. aan de Molenweg. Zolang er nog geen kerkgebouw is worden hier de weekendvieringen gehouden.

Na besprekingen met de Parochie van de H. Gummarus te Steenbergen- centrum, de Parochie van de H. Cornelius te Welberg en het Bisdom van Breda wordt daarom op 14 April 1968 besloten tot het oprichten van het rectoraat “Vredeskerk”. Op 26 April 1968 deelt het Bisdom mee dat de hulpkerk St. Amandus in Geertruidenberg gesloten wordt. Deze noodkerk is 10 jaar oud en heeft 400 zitplaatsen. Het inmiddels gevormde kerkbestuur van de Vredeskerk acht dit gebouw uitermate geschikt om ook in Steenbergen-Zuid tijdelijk als noodkerk te fungeren. De gemeente Steenbergen besluit op 5 Juli 1968 aan het rectoraat een perceel grond van 640 m² langs de Azaleastraat in erfpacht te geven; alsook de benodigde vergunningen.

Ook dan zijn het voornamelijk vrijwilligers die van augustus tot december 1968 druk zijn met het afbreken in Geertruidenberg, verhuizen en daarna weer opbouwen in Steenbergen-Zuid. Op 1 December 1968 wordt de Vredeskerk in gebruik genomen en ingezegend door deken F. Bastiaensen. Pas per 1 Januari 1979 wordt het tijdelijke rectoraat opgeheven en wordt de zelfstandige parochie “Vredeskerk” opgericht.

 

De noodkerk bleek na een aantal grootscheepse opknapbeurten, uitstekend te kunnen voldoen: meer en meer bleek de noodkerk een echte kerk te kunnen zijn. In 2018 werd er dan ook feestelijk stilgestaan bij 50 jaar Vredeskerk.

Een korte opsomming van de belangrijkste aanpassingen door de jaren heen:
1980 de twee zijingangen worden vervangen door één hoofdingang
1984 aanbouw sacristie en ontmoetingsruimte “De Vonk”
1985 stenen muur wordt rond de kerk geplaatst
1986 inrichten “het Zolderke” voor de tienergroepen; thans onderkomen van heemkundekring “De Steenen Kamer”
1988 overnamen grote orgel van “Onze Stede” en plaatsing hiervan in de kerk na de herindeling van de kerkruimte
1990 vernieuwing dakbedekking
1991 hekwerk voorkant van de kerk
2001 nieuwe beglazing en binnen en buiten wordt de kerk in moderne kleuren geschilderd
2002 aanbrengen plafondverwarming
2021 schilderen binnenkant en buitenkant van de kerk
2022 schilderwerkzaamheden aan de aanbouw, sacristie en “De Vonk”

Nog steeds worden de meeste werkzaamheden door vrijwilligers gedaan en zijn zo de onderhoudskosten in de hand te houden.

Wilt u ook graag een handje helpen, zodat de Vredeskerk kan blijven bestaan meldt u dan aan bij de contactpersoon van de werkgroep onderhoudt.