H. Georgius


Kern H. Georgius
Hier vind u informatie over de kern H. Georgius
Dit zijn de onderwerpen die u op deze pagina kunt vinden.

 1. De contact gegevens.
 2. De kerkberichten, met informatie over de komende viering.
 3. Actuele informatie
 4. Vrijwilligers.
 5. Bestuur parochiekern
 6. Begraafplaats
 7. De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie.

De contactgegevens:
H. Georgiuskerk Langeweg 2 4756 AK Kruisland

  • Contactpersonen zijn: Ad Huijsmans (tel: 06-53424810) Adrie van Etten (tel: 06-29518717)
  • Misintenties kunt u opgeven bij: Ad Huijsmans, West-Zandberg 44 4756BR Kruisland (tel: 06-53424810)
   of via dit on-line misintentieformulier

De Kerkberichten:

ZONDAG 23 JUNI 2024

EUCHARISTIEVIERING OM 11.00 UUR

 Zang:  gemengd koor

Voorganger:              Pater Bertus van Schaik

Lector:                       Lies Welten               

Koster:                       Ad Huijsmans

Vrijwilligers:
Een parochiekern kan niet functioneren zonder vrijwilligers.
Hier vind u een overzicht van een aantal vrijwilligers een tevens een aantal personen die een aanspreekpunt zijn voor bepaalde taken in onze parochiekern.

Koor: Fred v.d. Heijden (tel: 0167-532584)
Onderhoud kerk: Leny v.d. Heijden (tel: 0167-532584)
Kosters: Ad Huijsmans ( 06-53424810) Locatie: Langeweg, 4756 AK Kruisland De begraafplaats is altijd open.

Bestuur parochiekern:
Voorzitter/secretaris: Ad Huijsmans
Kasbeheerder: Petra Welten
Begraafplaats: Adrie van Etten

Willy Wezenbeek

Begraafplaats:
Locatie: Langeweg, 4756 AK Kruisland De begraafplaats is altijd open.
Contactpersoon: Adrie van Etten (tel: 06-29518717) en Ad Huijsmans (06-53424810)

De geschiedenis van het kerkgebouw en de voormalige parochie:

In de middeleeuwen behoorde heel West Noord Brabant tot het bisdom Luik(Liege).In 1561 is West Brabant onder het bisdom Antwerpen gekomen in een Pauslijk schrijven werden alle steden-dorpen hofsteden. Zoals Breda, Wouw, Bergen op Zoom onder de laatste hoorde ook Steenbergen.

Op 1 december 1487 stelde Graaf Engelbrecht van Nassau 4 gemeten ter beschikking om daar een kerk te bouwen. In maart van het jaar 1488 is de parochie kanoniek opgericht. Dan blijkt de kerk nog niet te bestaan. De bisschop van Luik ging akkkoord met het patronaatsrecht van Engelbrecht van Nassau en stelde op diens voordracht Anthonis Cornelissen als eerste pastoor van Kruisland aan.

De kerk waarvoor in 1487 was besloten te gaan bouwen werd in 1493 in gebruik genomen. In 1643 bij het destijds 150 jarig bestaan is nog een klok aan de kerk geschonken. Deze klok is afgenomen door de duitsers op 12-2-1943 en in deze klok stond 1643 ingegoten in Middelburgh gegoten door Johannes Burgerhuys en heette Wilhelmus, vermoedelijk naar de prins van Oranje. Volgens de kerkrekening heeft de kerk sinds het jaar 1580 leeg gestaan, toen de roomse pastoor verdreven was. Pas op 3 april 1654 is er een predikant voor Kruisland aangesteld.

In 1760 werd de kerk weer eens opgeknapt. Het oude rieten dak is toen vervangen door een dak van rode pannen.
Tot 1790 hebben de katholieke Kruislanders gekerkt in Steenbergen Wouw en omstreken.
In 1792 werd onderhandeld voor een nieuwe kerk. Op 27 augustus 1792 besloot men om een nieuwe kerk te bouwen op grond van de erven J. Moerkents. Op 17 juli 1795 is de eerste steen gelegd van de vorige kerk door Geertrui Schrauwen.
Op 1 november 1795 is in deze kerk de eerste kerkdienst gehouden in de nog onvoltooide kerk. De rooms katholieke parochie telde toen al 1179 zielen.De protestantse gemeente ca. 54 leden.
Op 10 augustus 1797 is onze parochie grens vastgesteld door de Vicaris Generaal van het bisdom Antwerpen. Omdat er onenigheid bestond over de parochianen van Wouw en Steenbergen waar die toe behoorde. Toch was de grens nog niet afdoende geregeld. Volgens het bisdom Antwerpen werd er tot 20 april 1807 nog steeds over de grensbepaling vergaderd. Men was het over bepaalde grens lijnen nog steeds niet eens. Bisdom Antwerpen werd voor ons opgeheven in 1803.

In 1927 heeft er nog een grenswijziging plaats gevonden bij de oprichting van de parochie Welberg. De laatste wijziging dateert van 1940.
In 1803 werd het dekenaat Breda en Breda samengevoegd onder een Apostolisch Vicaris.
In 1828 kwam het kerkhof tot stand, doordat G. van Balen daarvoor grond ter beschikking stelde. Later in 1860 is het verder uitgebreid In 1887 is deze Gotische kerk gebouwd. De aanneem som was 44000,= gulden.Ook bij deze kerk is de eerste steen gelegd door Geertrui Schrauwen.
In 1987 vierde wij samen het 100 jarig bestaan van de kerk en het 500 jarig bestaan van Kruisland met veel feesten.
In 1909 is de sacristie gebouwd en in 1923 werd de kerk beschilderd door E Preij uit Venlo.
In 1911 is het koperen Triomfkruis geplaatst of beter gezegd gehangen. In 1921 komt het koperen tabernakel
In 1923 begon de aanbouw van twee zijbeuken. Er kwamen 278 zitplaatsen bij. Dat was heel hard nodig want de parochie werd steeds groter. Het was voor die tijd een dure verbouwing de kosten waren ca 36000,= gulden In de 1944 is tijdens de oorlog 1940-1945 de kerk door de duitsers opgeblazen. In 1958 is men begonnen met de herbouw van de kerk. Pastoor A. van Raamsdonk heeft de herbouw wel helpen opstarten, doch heeft het eindresultaat niet meer meegemaakt. Ondertussen werden de kerkdiensten in de meisjesschool, die daarvoor was aangepast, gehouden.

In 1958 werd de kerk weer gedeeltelijk in gebruik genomen en in 1959 werden de twee luidklokken gekeurd die in 1960 in de dan herbouwde toren zijn geplaatst. In de latere jaren is er nog veel gebeurd aan het interieur. De kerk heeft veel van zijn oorspronkelijke beschilderingen verloren, maar is daardoor lichter en meer aangepast aan de tijd. Hij wordt goed onderhouden wat veel tijd vraagt van de vrijwilligers en financiele middelen. Onze patroon heilige is de H. Georgius ook Sint Joris ( met de draak) genoemd.

Joris(gestorven 23 april 303),eigenlijk Georgius van Cappadocie, is een katholiek martelaar en heilige. Sinds 1222 is hij patroon van Engeland.Tevens is hij als Sant Jordi de beschermheilige van de Spaanse autonome regio Catalonie. De meeste mensen kennen hem beter als Sint-Joris met de Draak. Leven. Sint-Joris kwam uit een christelijke familie, aan het einde van de derde eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadochie,zijn moeder uit Palestina. Zijn vader een officier in het leger,stierf toen Joris nog jong was.Toen hij volwassen was, werd hij net als zijn vader militair en officier in het leger van Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde hij hieraan deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem ombrengen. In 305 werd de heilige Joris door de christenvervolgers vastgenomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd en in ongebluste kalk gedrenkt. Hij liep echter geen letsel op. Onder de indruk van dit wonder liet de keizerin van Rome zich dopen. Omdat ze zich tot het christelijk geloof bekende werd ze samen met St. Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land. De heilige Joris is een vande noodhelpers. Verering Door zijn populariteit in het Oosten en Westen blijft zijn naamdag op 23 april op de Romeinse kalender gehandhaafd. De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. De katholieke verkenners(c.q scouts,padvinders) hebben de strijdbare martelaar tot patroon gekozen tot op deze dag 23 april bijzonder voor hen,een feestdag dat afgesloten wordt met een groot kampvuur.

Legende
De best bewaarde legende over de heilige Joris is die met de draak. Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De eerste aanzet tot de bouw. In 1884 kondigde pastoor van Mierlo de bouw van een nieuwe kerk aan. Naar toenmalig gebruik trok de bouwpastoor er zelf op uit om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. De eerste avond van zijn rondgang kwam hij al met 2700,- gulden naar huis. De nieuwe kerk is niet op de plaats van de oude gebouwd, de eerste kerk stond parallel aan de langeweg, zodat het waarschijnlijk is dat de oude kerk pas is afgebroken toen de nieuwe klaar was. De hoogste inschrijver voor het bouwen van de nieuwe kerk was C. Suikerbuik te Zegge met 73.800,- gulden en de laagste was J. Groenendaal uit Den Haag met 45.157,- gulden. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. De eerste steenlegging in 1885 en de bouw van de kerk.

In de correspondentie van J. de Vree van 1902 vinden we dit verslag:
“Te elf uur begon de inzegening door den Zeer Eerwaarde Pastoor terwijl wel het eigenaardige van de steenlegging was dat deze geschiedde door de 96-jarige Geertruida Schrauwen, dezelfde die in 1795, op den leeftijd van 6 jaar, ook de eerste steen van ons oud en onaanzienlijk kerkje had gelegd. Door het rijtuig van den pastoor aan hare woning afgehaald stapte deze nog kloeke vrouw aan de bouwplaats af, waar zij, voorafgegaan door zes in het wit geklede maagdekes die den gedenksteen op een sierlijke draagbaartje droegen, met een zilveren troffel dien steen op zijn plaats bevestigde. Aardig was het om te zien hoe deze bijna 100-jarige vrouw zich van deze taak kweet, terwijl de omstanders ongetwijfeld hunne ingenomenheid luid zouden verkondigd hebben, hadden niet de ernst van het ogenblik en het gebed des priesters hen tot stilte genoopt. Behalve deze steen is ook ingemetseld een loden bus, waarin de oorkonde en plattegrond ingesloten zijn. De nieuwe kerk in Gotische stijl opgetrokken zal een sieraad voor ons dorp zijn”. Op 3 mei 1887 werd deze kerk ingewijd door de bisschop van Breda. ( Voor die gelegenheid werd een nieuwe wijwaterkwast aangeschaft)