Pastoraal woord

Liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar

Op 4 en 5 mei hebben we in onze kerken aandacht besteed aan de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. We hebben uitgebreid stil gestaan bij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dierbaren verloren, bij mensen die vermoord zijn tijdens de Holocaust of omgekomen zijn door oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië en tijdens oorlogen en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Het thema voor 4 en 5 mei was: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.’ In onze regio mogen we die 80 jaar vrijheid al dit jaar vieren. Geen gemakkelijk thema, want onvermijdelijk zijn onze gedachten ook bij de oorlogen en terroristische aanslagen in onze tijd: de oorlog in Oekraïne, de terroristische aanslag op 7 oktober in Israël en de oorlog die daarop volgde in Gaza en alle andere oorlogen en conflicten hun tol eisen en mensen een gevoel geven van onveiligheid.
Lees meer…

4 en 5 mei

4 en 5 mei

Komend weekend is het 4 en 5 mei. Ook in onze kerken hebben we hier aandacht voor. We bidden op 4 mei voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. En op 5 mei bidden we uit dankbaarheid voor onze verkregen vrijheid. Tevens denken we in ons gebed aan de velen die ook nu nog te lijden hebben onder oorlog, geweld en discriminatie.

In de evangelielezing van deze zondag horen we Jezus bij het Laatste Avondmaal zeggen: “Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad” (Joh 15, 10). Inderdaad, dat zou een prachtige invulling zijn van onze vrijheid, als we met elkaar zouden proberen om te gaan zoals Christus met mensen is omgegaan en nog steeds omgaat. We hebben daarbij wel zijn hulp en Geest nodig, want helemaal uit eigen kracht kunnen we dat niet. Hij zegt ook: “Blijft in mijn liefde”. Als we verbonden leven met Hem door bewust te bidden, de sacramenten te ontvangen, ontvangen we zijn kracht tot liefde en kunnen we onze vrijheid goed beleven.

pastoor Hans de Kort

Meimaand

Meimaand – Mariamaand

De Meimaand is van oudsher de Mariamaand
Vele mensen steken dan een extra kaarsje thuis aan bij Maria of in een Mariakapelletje.
Maria is ook de Koningin van de Vrede, maar de vrede is ver te zoeken in onze wereld. De Vredeskerk geeft daarom in de maand Mei iedereen de mogelijkheid om op de maandag- en woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur een kaarsje aan te komen steken bij Maria voor de vrede in de wereld of voor een persoonlijke intentie. Even binnen lopen voor een moment van rust in deze hectische tijd mag natuurlijk ook.Op woensdag 1 Mei is de eerste mogelijkheid.
Zaterdag 25 Mei is er om 19.00 uur een Mariaviering, waarin er vele Marialiederen worden gezongen door het Gummaruskoor o.l.v. Patrick Goverde.

Bernadette

Bernadette

Deze maand maken we iets bijzonders mee. Tussen al het nieuws wat ons dagelijks leven bezig houdt, maakt een reliek van de heilige Bernadette een rondgang door Nederland. In het bisdom Breda trekt de schrijn met relieken van 20 tot en met 24 april langs verschillende parochies in ons bisdom.

Vicaris Paul Verbeek zegt hierover: “Er komt een heilige op bezoek, met een boodschap.” De heilige Bernadette is voor velen een bron van inspiratie en vreugde.
Bernadette heeft de ‘Dame’, zoals zij Maria noemde in totaal 18 maal gezien. Bij de negende verschijning krijg Bernadette de opdracht om met haar handen in de grond te woelen en een bron bloot te leggen die zich daar bevindt. Maria nodigt Bernadette uit om te komen drinken en zich te wassen aan de bron. Ook vraagt zij aan Bernadette om tegen de priesters te zeggen om bij de Grot een kapel te bouwen en er in processie naartoe te komen.
Lees meer…

Boekenmarkt

Boekenmarkt in de Vredeskerk.

Op zaterdag 13 April 2024 is er weer een boekenmarkt en staan de deuren van 11.00- 15.00 uur van de Vredeskerk aan de Magnoliastraat in Steenbergen – Zuid, open voor iedereen die op zoek is naar een goed boek. Prijs per boek is € 1,00 en 6 voor € 5,00

De opbrengst van deze boekenmarkt is voor het instant houden van onze Vredeskerk.
Er is zoals gebruikelijk een bijzonder groot aanbod van romans, thrillers, enz. ook zijn er diverse soorten hobbyboeken, zoals kookboeken, boeken over bloemschikken en tuinieren, handwerkboeken bijv. over quilten, boeken over religie en nog veel meer. We hebben ook een grote hoeveelheid kinderboeken mogen ontvangen, deze zijn al op leeftijd gerangschikt.

Graag tot 13 April, de koffie staat klaar!!!!

Taize viering Vredeskerk

Taizéviering in de Vredeskerk

Op zaterdag 13 april om 19.00 uur wordt er in de Vredeskerk weer een Taizé-viering gehouden, Vooraf als welkom is er vanaf 18.30 uur voor allen thee en koffie.
Tegen zeven uur gaan we in de kerk zitten en zijn stil. Zo (met stilte) begint de viering. Tijdens de viering zijn er enkele Bijbelteksten, kleine gebeden, herhaalde korte gezangen, mooie muziek en heel veel stilte, ter bezinning en in-keer (= beweging-naar-binnen). – Alles naar het model van de vieringen in de kloostergemeenschap te Taizé (Fr.).

Zang, muziek en teksten zijn voorbereid en worden ondersteund door de koorgroep Menora uit Bergen op Zoom.
Welkom vanaf 18.30 uur.

Pastoraal woord

Samen op weg gaan

 

Na zeven maanden voorbereiding is het zover. Op vrijdag 12 april ontvangen 7 kinderen uit onze parochies het sacrament van het heilig Vormsel. Op zaterdag 13 april nemen 13 kinderen voor de eerste maal deel aan de heilige Communie. Beide vieringen vinden plaats in de H. Quirinuskerk in Halsteren. Op zaterdag 11 mei doen nog eens 4 kinderen hun 1e heilige Communie in de Vredeskerk in Steenbergen. We kijken met veel plezier terug op de voorbereidingstijd. Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen en hun ouders groeien in geloof. Samen proberen we er een fijne voorbereidingstijd van te maken door de verhalen van Bijbel als leidraad te nemen in ons leven.
Lees meer…

pastoraal woord

Pastoraal woord

Na mooie vieringen met Pasen in onze kerken blijven we als kerk voorlopig nog in de paastijd , 50 dagen lang tot en met Pinksteren. In die zin kunnen we elkaar nog steeds een zalig Pasen toewensen. Pasen is het grootste en belangrijkste feest dat wij als christenen kennen. We mogen geloven dat Jezus als Gods Zoon door zijn leven, lijden, dood en verrijzenis de weg geopend heeft naar nieuw en eeuwig leven. Wat er met Hem is gebeurd na zijn dood, is tegelijk een belofte voor alle mensen die geprobeerd hebben in de Geest van Jezus Christus te leven. Natuurlijk leven wij als zwakke mensen niet altijd zo voorbeeldig als Jezus Zelf. Maar het mooie van ons  christelijk geloof is dat, als wij tijdens ons leven regelmatig erkennen naar God en onze medemensen toe, dat wij tekort zijn geschoten in liefde  en in geloof, dat we er dan op mogen vertrouwen dat we in ieder geval van God uit vergeving mogen ontvangen. De laatste woorden van onze geloofsbelijdenis zijn….. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Mogen we dit geloof vasthouden, er kracht en vreugde in vinden en ernaar leven, met de hulp van elkaar en van Gods heilige  Geest.

pastoor Hans de Kort

he Passion in de st. Gummaruskerk

Concert the Passion in de st. Gummaruskerk

Met Palm zondag werd in een drukbezochte Gummaruskerk ‘The Passion ‘uitgevoerd.
Hierbij werd het lijdensverhaal van Jezus op toegankelijke manier verteld door Ton en Melanie en afgewisseld met liederen door het Dutch Christian Choir uit Roosendaal. In de monumentale Gummaruskerk kwam het concert mooi tot zijn recht. Na afloop was er een gezellig samenzijn.

 

Bezoek school H.J.De Doperkerk

Bezoek school aan de  H.J. de Doperkerk

Deze week kwamen verschillende scholen op bezoek in de kerken van de Sint Annaparochie.
Bij de H.J. de Doperkerk kwamen de kinderen van basisschool Merijntje in groepen een kijkje nemen achter de schermen waarbij ze uitleg kregen van Corry en Piet.
Daarna was er een quiz, gemaakt door de 11 jarige Anna. Zo konden de leerlingen laten zien dat ze veel hadden geleerd deze ochtend. Ook konden ze een z.g. joods broodje proeven zoals dat mogelijk bij het Laatste Avondmaal gebeurde.
Alle leerlingen brachten zelfgemaakte bloemen mee die de kerk mooi opfleurde. De bloemen krijgen een mooie plaats in de kerk met Pasen en daarna!