Boekenmarkt in Sint Gummaruskerk.

Boekenmarkt in Sint Gummaruskerk.

Na een pauze in de wintermaanden is er op zaterdag 2 maart 2024 weer een grote boekenmarkt in de Gummaruskerk.
Er zijn vele mooie romans, thrillers en ook kinderboeken te verkrijgen. Daarnaast hebben we een bijzondere categorie “Waardevolle boeken”. Deze collectie bestaat vooral uit geschiedenis- en kunstboeken.
De boekenmarkt start om 10.00 uur en sluit om 15.00 uur. U bent van harte welkom.
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.

Hebt u thuis misschien boeken die u wilt opruimen? Geef ze aub af in de Gummaruskerk tijdens de openstellingsuren op vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Bedankt!

 

pastoraal woord

Begin van de Veertigdagentijd

Na alle vrolijkheid van carnaval breekt in de kerk nu een tijd aan van meer bezinnend bij het leven staan als opmaat naar het feest van Pasen. De Veertigdagentijd begint met een bijzonder ritueel: het ontvangen van het askruisje. Aswoensdag is een katholieke feestdag en wordt precies 46 dagen voor Paaszondag gevierd. De hele periode van Aswoensdag tot en met Pasen heet de veertigdagentijd.

Het askruisje heeft een rijke symboliek. Het wordt met as op je voorhoofd getekend, waarbij de priester zegt: “Gedenk, o mens, dat je stof bent en tot stof zal wederkeren.” Je geeft hiermee aan dat je weet hebt van het leven en dat je fouten maakt, maar dat je ook bij Jezus hoort en het anders wil doen. Nu heeft as in onze beleving vaak te maken met iets droevigs. Wat eens was, is niet meer. In onze kerken maken we as van de palmtakjes van het voorbije jaar. Het is hetgeen wat overblijft van takken die eens jong en groen waren.
Lees meer…

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Carne vale. Deze Latijnse woorden betekenen: vaarwel vlees. Ze zijn een verklaring voor de betekenis van het woord carnaval. Carnaval gaat terug, zoals de meesten wel weten, op een katholieke traditie. De carnavalsdagen gingen vooraf aan de 40-daagse vastentijd in de kerk, waarin men moest afzien van het eten van vlees. Vroeger was de kerk zeer terughoudend in het oproepen van mensen om carnaval te gaan vieren. Men was bang voor het uit de hand lopen van dit feest. Later is men minder terughoudend geworden en is men zelfs carnavalsdiensten gaan houden in kerken. In de Gummaruskerk vindt op zondag 11 februari om 11.11 uur een carnavalsdienst plaats waaraan de prins en zijn gevolg medewerking geeft. Lees meer…

Carnavalsviering

Carnavalsviering

Zondag 11 maart om 11:11 uur is in de St. Gummaruskerk weer de Carnavalsviering. Pastoor Hans de Kort zal hier in voorgaan. Uiteraard hebben ook prins Strienius VI en zijn gevolg een aandeel in de viering. De viering wordt net als de vorige edities muzikaal ondersteund met mooie en soms vrolijke muziek. U bent van harte welkom.

Pastoraal woord

Pastoraal woord

Eind januari vind ik zelf een heerlijke tijd. De dagen worden weer langer en als het even kan ben ik al in de tuin bezig. In de tijd van Jezus leefde men ook met de tijden van de seizoenen en de grote feesten. Een aantal weken geleden lazen we over Zijn doop in de Jordaan. Daarna ging Jezus naar het meer van Galilea om mensen om zich heen te verzamelen die samen met Hem op weg wilden gaan om de blijde Boodschap te verkondigen.

Wie ooit wel eens bij het meer van Galilea is geweest, weet dat dit meer het decor vormt van een prachtig landschap. Wanneer je bovenop de heuvels naar het meer kijkt, dan kun je jezelf voorstellen dat Jezus juist deze plaats uitgekozen heeft om aan zijn opdracht te beginnen. Maar ook de synagoge was voor Hem een welkome plaats om over God zijn Vader te spreken. Door zijn woorden laat Jezus zien hoe belangrijk het is om te werken aan onze relatie met God. Laten wij bidden, dat het ons gegeven wordt om meer en meer vertrouwd te raken met Jezus, en door zijn wijze van leven ook met elkaar, zodat de liefde van God en het goede in ons leven steeds belangrijker wordt.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

 

Pastoraal woord

Pastoraal woord

In de politiek draait veel om geld. Je kunt allerlei mooie plannen als regering hebben bijv. voor de zorg, maar als er geen geld voor is of er zijn geen mensen voor, dan kun je die plannen niet uitvoeren. Nu in de kerk draait het één keer per jaar ook nadrukkelijk om het geld. Dat geld heeft de kerk nodig, niet alleen om kerkgebouwen te onderhouden, maar ook om de zending van de kerk te kunnen volbrengen. Bij die zending steunen we voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Maar we hebben ook pastorale beroepskrachten nodig. Nu helaas zijn er op dit moment maar weinig mensen die zich geroepen voelen om in de kerk te gaan werken als priester, diaken, religieus of pastoraal werker. Maar als ze er zijn, dan moeten we als kerk hen wel kunnen betalen, want Jezus zegt ook: “De arbeider is zijn onderhoud waard” (Mt. 10,10). De meeste parochianen krijgen deze week in het kader van de landelijke actie Kerkbalans een folder in de bus. Daaruit blijkt dat we als St. Annaparochie echt de bijdrage van u als parochianen nodig hebben. We hopen dat u ons wilt ondersteunen. Met elke bijdrage zijn we blij. We danken u, mede namens het parochiebestuur, bij voorbaat en we danken u eveneens voor de steun die u ons wellicht in de afgelopen jaren al gegeven hebt.

pastoor Hans de Kort

Vrijwilligers in het zonnetje

Vrijwilligers in het zonnetje

Zaterdag was in de Sint Annaparochie de feestelijke uitreiking van de eremedaille aan de vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn bij Actie Kerkbalans.
Hun inzet is onmisbaar om geld te genereren voor zaken binnen de kerk maar ook daar buiten.
Voor dit bijzondere moment was er een speciale taart gemaakt met als themaHet werd een gezellige bijeenkomst.
Wij wensen alle vrijwilligers weer veel succes bij Actie Kerkbalans van 2024 die onlangs van start is gegaan en hopen ook weer op uw bijdrage.
Alvast hartelijk dank.

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 7 januari was in de Vredeskerk de nieuwjaarsreceptie van de Sint Annaparochie. Voorafgaand aan de dienst was er ontvangst met koffie en thee en na de viering werd voor een hapje en drankje verzorgd. De viering werd voorgegaan door het voltallige pastoraal team. Het parochiekoor verzorgde de muzikale ondersteuning.

Het werd een mooie bijeenkomst waar de beste wensen werden uitgewisseld. De kerstwens die tijdens de viering werd uitgesproken was gericht op het durven uitdragen en voorleven van je geloof, ook buiten het kerkgebouw.

De vrijwilligers die op enige wijze actief zijn binnen de Sint Annaparochie kregen extra aandacht en werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Bijzondere aandacht was er voor de aanwezige misdienaartjes. Zij kregen een cadeautje. Pastoor Hans de Kort bedankte iedereen die deze viering mogelijk maakte m.n. vrijwilligers van de Vredeskerk voor hun gastvrije ontvangst.

Pastoraal woord

Pastoraal woord

In de kerk hebben we de kersttijd afgesloten. In de vieringen  na nieuwjaar hebben we in beide parochies teruggekeken op het afgelopen jaar. Wij hebben onze dank toen uitgesproken naar alle parochianen die op één of andere manier bijgedragen hebben aan het parochieleven door hun gebed, door hun financiële steun, door hun kerkgang en/of door hun vrijwilligerswerk.  We hebben de hoop uitgesproken dat we samen met elkaar en met de hulp van God ook wat licht kunnen brengen als kerk in onze omgeving voor mensen dichterbij en verder weg. We hebben ook de hoop uitgesproken dat we zelf steun blijven in het voor ons zo belangrijke geloof in God en dat we dit geloof ook wat kunnen uitstralen en doorgeven. Inmiddels zijn we in de kerk overgegaan naar de gewone tijd door het jaar waarbij de liturgische kleur groen is.  Groen is de kleur van leven en van hoop, want waar er leven is, daar is hoop.  En hoop doet ook weer leven. Waarlijk leven in de bijbelse zin bestaat in een leven van hoop, geloof en liefde naar God en onze medemens toe. Moge ons leven en het leven van steeds meer mensen in 2024 gezegend zijn door deze drie goddelijke deugden.

pastoor Hans de Kort

Nieuwjaarsviering

Nieuwjaarsviering

Zondag 7 januari is er een parochiële viering in de Vredeskerk om 11.00 uur. De muzikale invulling wordt verzorgd door het St. Annakoor o.l.v. Martien van Gaans en met Patrick Goverde op orgel/piano.
Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen en samen een bakje koffie of thee te drinken en na de viering is er een moment om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. U bent van hare welkom